tư vấn QL doanh nghiệp

Những tranh chấp có thể phát sinh từ kỳ họp đại hội đồng cổ đông

  Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) trong công ty cổ phần (CTCP) gồm tất cả các cổ đông có quyền

Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc có thời hạn dưới 12 tháng

  NSDLĐ  không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định

Căn cứ chấm dứt hợp đồng lao động xác định thời hạn

      Đối với HĐLĐ xác định thời hạn việc chấm dứt HĐLĐ sẽ xảy ra trong các

Lưu ý đối với Hợp đồng lao động xác định thời hạn

         Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn,

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn

  Quan hệ lao động giữa người lao động hoặc tập thể lao động với người sử dụng lao động được

Những loại hợp động lao động

  Theo quy định tại Điều 22 LLĐ 2012 thì có các loại hợp đồng lao động (HĐLĐ) sau: a)

Doanh nghiệp phải đăng bố cáo trong trường hợp nào?

Ngoài phương diện là quy định bắt buộc của pháp luật , việc bố cáo thành lập doanh nghiệp cũng là

Thay đổi trong văn bằng bảo hộ trong trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Câu hỏi tư vấn:  Hiện nay  Công ty tôi đang muốn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ

Ghi nhận nhiều người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như thế nào?

Câu hỏi tư vấn: Tôi có thắc mắc là theo Luật doanh nghiệp 2014 thì cho phép Công ty TNHH và Công ty

Thủ tục đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

Câu hỏi tư vấn: Cho tôi hỏi thủ tục đăng ký Nội quy lao động của doanh nghiệp được quy định như thế