Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

 

CÔNG TY TNHH …………………..
Số: 01.2015/QĐ-HĐTV
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
Hà Nội, ngày24  tháng 08  năm 2015

 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(V/v thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh)

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP

 TỔNG HỢP VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thành viên Công ty  số 01.2015/BB-HĐTV  ngày  24/08/2015;

Xét tình hình kinh doanh của Công ty,

                                                                     QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh về Tỷ lệ vốn góp của thành viên công ty cụ thể:

1.1 Thành viên chuyển nhượng phần vốn góp

Bà ……………………….

CMND số: 012682325 cấp ngày 22/03/2004 tại Công an Tp Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 34 nhà A – Tập thể Đại học Tổng hợp, 344 Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 33 Lô BT2 khu Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Phần vốn góp sở hữu:  4.000.000.000 vnđ (Bốn tỷ đồng)

Phần vốn góp chuyển nhượng: 3.000.000.000 vnđ (Ba tỷ đồng)

Giá trị phần vốn góp chuyển nhượng: 3.000.000.000 vnđ (Ba tỷ đồng)

Thời điểm chuyển nhượng: 24/08/2015

1.2 Thành viên nhận chuyển nhượng phần vốn góp

Ông ……………………….

CMND số: 012754292 cấp ngày 21/01/2005 tại Công an Tp Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 34 nhà A – Tập thể Đại học Tổng hợp, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 33 Lô BT2 khu Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Phần vốn góp sở hữu:  6.000.000.000 vnđ (Sáu tỷ đồng)

Phần vốn góp nhận chuyển nhượng: 3.000.000.000 vnđ (Ba tỷ đồng)

Giá trị phần vốn góp nhận chuyển nhượng: 3.000.000.000 vnđ (Ba tỷ đồng)

Thời điểm chuyển nhượng: 24/08/2015

1.3 Tỷ lệ  phần vốn góp của các thành viên sau chuyển nhượng

SttTên thành viênNơi đăng ký HKTTGiá trị phần vốn góp (VNĐ)Tỷ lệ (%)Số CMND
01 ……………..số 34 nhà A  Tập thể Đại học Tổng hợp, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 9.000.000.00090012754292
02  

………………….

số 34 nhà A  Tập thể Đại học Tổng hợp, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

1.000.000.000

 

10

  

012682325

 

Điều 2. Sửa đổi điều lệ công ty

Sửa đổi Điều 5, Điều lệ Công ty về tỷ lệ vốn góp thành viên công ty tương ứng với các nội dung thay đổi.

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

  • Như điều 3;
  • Lưu VT.
  1. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

 

 

 

 

 

Lê Giang Nam

 

 

Sản Phẩm Liên Quan

Dịch vụ cho thuê văn phòng có hóa đơn gtgt

Dịch vụ cho thuê văn phòng có hóa đơn thuế giá trị gia tăngHiện trạng, rất nhiều doanh nghiệp đi

cho thuê văn phòng có hóa đơn gtgt

Cho thuê văn phòngđịa chỉ: tổ dân phố Licola, xã Vĩnh quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà NộiDiện

Hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng covid 19

Theo quy định tại nghị quyết số 116/2021 ngày 24/09/2021 của Chính phủDoanh nghiệp và người lao

Điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động trong bài này được nhắc đến là hoạt động, dịch vụ kiểm

Kinh doanh dịch vụ logistic có phải xin giấy tờ không

Kinh doanh dịch vụ logistic  có phải xin giấy tờ khôngDịch vụ logistic là cụm từ mang tính quốc

Giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệpBao giờ cũng vậy, khởi đầu đã không đơn giản mà kết thúc cũng lắm phiền