Quyết định HĐTV

 

Công ty TNHH….
Số ../…/QĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ————————————-
Hà Nội, ngày …  tháng ..  năm ….

 

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

 

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày  26/11/20014;

– Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH ……. đã được các thành viên thông qua ngày …./…/…..;

– Căn cứ Biên bản họp hội đồng thành viên thông qua ngày …/…/…… về việc thay đổi ngành nghề của công ty

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều  1:

Thay đổi ngành nghề của công ty như sau:

 

Doanh nghiệp có thể ghi theo 1 trong 2 cách sau:

 

Cách 1:

+ Giảm ngành: ……………………. (ghi ngành dự kiến giảm)

+ Bổ sung ngành: …………………. (ghi ngành dự kiến bổ sung)

 

–  Sửa Điều 4 trong Điều lệ Công ty TNHH ……………… như sau:

Ngành, nghề kinh doanh của công ty: ……………….. (ghi ngành nghề công ty sau khi thay đổi)

 

Cách 2:

Thay đổi ngành nghề của công ty: ………….. (ghi tất cả ngành nghề công ty dự kiến sau khi thay đổi)

–  Sửa Điều 4 trong Điều lệ Công ty TNHH ……………… như sau:

Ngành, nghề kinh doanh của công ty: ……………….. (ghi ngành nghề công ty sau khi thay đổi)

 

Điều 2: Giao cho Ông/ Bà …. (ghi tên người đại diện pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các thành viên công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

 
  1. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
Nơi nhận:CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
Như điều 3;- Lưu.

 

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

 

 

Lưu ý: Doanh nghiệp bỏ các phần chữ tô đỏ khi điền vào khoảng trống và mục lưu ý này khi ban hành Quyết định.

Sản Phẩm Liên Quan

Cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồTổ chức đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒDanh mục hành nghề đo đạc và bản đồDanh mục hành nghề đo

THÀNH LẬP CÔNG TY

Hỗ trợ THÀNH LẬP CÔNG TY với mức phí từ 100.000đThành Lập Công Ty là bước làm đầu tiên để hiện

Thành lập doanh nghiệp tại Bắc Ninh, Bắc Giang

Thành lập doanh nghiệp tại Bắc Ninh, Bắc GiangChúng tôi hướng đến cung cấp dịch vụ với mức phí

Thành lập doanh nghiệp tại Bà Rịa – Vũng Tầu

Thành lập doanh nghiệp tại Bà Rịa - Vũng TầuChúng tôi hướng đến cung cấp dịch vụ với mức phí hợp

Thành lập doanh nghiệp tại Thái Bình

Thành lập doanh nghiệp tại Thái BìnhChúng tôi hướng đến cung cấp dịch vụ với mức phí hợp lý cùng