Quyết định HĐTV

 

Công ty TNHH….
Số ../…/QĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ————————————-
Hà Nội, ngày …  tháng ..  năm ….

 

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

 

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày  26/11/20014;

– Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH ……. đã được các thành viên thông qua ngày …./…/…..;

– Căn cứ Biên bản họp hội đồng thành viên thông qua ngày …/…/…… về việc thay đổi ngành nghề của công ty

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều  1:

Thay đổi ngành nghề của công ty như sau:

 

Doanh nghiệp có thể ghi theo 1 trong 2 cách sau:

 

Cách 1:

+ Giảm ngành: ……………………. (ghi ngành dự kiến giảm)

+ Bổ sung ngành: …………………. (ghi ngành dự kiến bổ sung)

 

–  Sửa Điều 4 trong Điều lệ Công ty TNHH ……………… như sau:

Ngành, nghề kinh doanh của công ty: ……………….. (ghi ngành nghề công ty sau khi thay đổi)

 

Cách 2:

Thay đổi ngành nghề của công ty: ………….. (ghi tất cả ngành nghề công ty dự kiến sau khi thay đổi)

–  Sửa Điều 4 trong Điều lệ Công ty TNHH ……………… như sau:

Ngành, nghề kinh doanh của công ty: ……………….. (ghi ngành nghề công ty sau khi thay đổi)

 

Điều 2: Giao cho Ông/ Bà …. (ghi tên người đại diện pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các thành viên công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

 
  1. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
Nơi nhận:CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
Như điều 3;- Lưu.

 

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

 

 

Lưu ý: Doanh nghiệp bỏ các phần chữ tô đỏ khi điền vào khoảng trống và mục lưu ý này khi ban hành Quyết định.

Sản Phẩm Liên Quan

Dịch vụ cho thuê văn phòng có hóa đơn gtgt

Dịch vụ cho thuê văn phòng có hóa đơn thuế giá trị gia tăngHiện trạng, rất nhiều doanh nghiệp đi

cho thuê văn phòng có hóa đơn gtgt

Cho thuê văn phòngđịa chỉ: tổ dân phố Licola, xã Vĩnh quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà NộiDiện

Hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng covid 19

Theo quy định tại nghị quyết số 116/2021 ngày 24/09/2021 của Chính phủDoanh nghiệp và người lao

Điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động trong bài này được nhắc đến là hoạt động, dịch vụ kiểm

Kinh doanh dịch vụ logistic có phải xin giấy tờ không

Kinh doanh dịch vụ logistic  có phải xin giấy tờ khôngDịch vụ logistic là cụm từ mang tính quốc

Giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệpBao giờ cũng vậy, khởi đầu đã không đơn giản mà kết thúc cũng lắm phiền