Phí yêu cầu mở thủ tục phá sản

Các khoản phí mà người yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp trong toàn bộ quá trình giải quyết thủ tục phá sản.

Các khoản chí phí mà người yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp bao gồm: Lệ phí yêu cầu mở thủ tục phá sản và chi phí phá sản.

 1. Lệ phí yêu cầu mở thủ tục phá sản
 • Lệ phí yêu cầu mở thủ tục phá sảnlà khoản tiền mà người yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp để Tòa án nhân dân thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.
 • Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp lệ phí phá sản theo quy định của pháp luật về án phí, lệ phí Tòa án nhân dân.
 • Lệ phí yêu cầu mở thủ tục phá sản là 1.500.000 (Một triệu năm trăm ngàn) đồng.
 • Những trường hợp sau đây không phải nộp tiền tạm ứng lệ phí Tòa án, không phải chịu lệ phí Tòa án:
 • Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở.
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán không còn tiền, tài sản khác để nộp lệ phí phá sản.
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần, Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên hợp danh của công ty hợp danhxã mất khả năng thanh toán không còn tiền, tài sản khác để nộp lệ phí phá sản.

Cơ sở pháp lý: điểm a khoản 2 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, khoản 11 Điều 4, Điều 22 Luật phá sản 2014

 

 1. Chi phí phá sản
 • Chi phí phá sản là khoản tiền được thanh toán từ giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán. Chi phí phá sản dùng để chi trả cho việc giải quyết phá sản, bao gồm chi phí Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, chi phí kiểm toán, chi phí đăng báo và các chi phí khác theo quy định của pháp luật.
 • Tạm ứng chi phí phá sản là khoản tiền do Tòa án nhân dân quyết định để đăng báo, tạm ứng chi phí Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.
 • Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp tạm ứng chi phí phá sản.
 • Tòa án nhân dân quyết định mức tạm ứng chi phí phá sản, mức chi phí phá sản trong từng trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật và quyết định việc hoàn trả tạm ứng chi phí phá sản, trừ trường hợp người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản vi phạm quy định về việc trung thực khi nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.
 • Chi phí Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản được quy định tại khoản 4 Điều Điều 21 Nghị định 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015.
 • Những trường hợp sau đây không phải nộp chi phí phá sản:
 • Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở.
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán không còn tiền, tài sản khác để nộp tạm ứng chi phí phá sản, chi phí phá sản.
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần, Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên hợp danh của công ty hợp danhxã mất khả năng thanh toán không còn tiền, tài sản khác để nộp tạm ứng chi phí phá sản, chi phí phá sản.

Cơ sở pháp lý:  khoản 12, 14 Điều 4, khoản 1, 2, 4 Điều 23 Luật phá sản 2014

Như vậy, nếu không thuộc các trường hợp được miễn trừ, người yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp lệ phí yêu cầu mở thủ tục phá sản và chi phí phá sản cho Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

 

Sản Phẩm Liên Quan

Điều kiện cấp phép phân phối, bán lẻ hàng hóa

Nghị định 09/2018/NĐ-CP áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài, các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư

Giấy phép hoạt động trong lĩnh vực y tế

STT Loại giấy phép Cơ quan có thẩm quyền cấp 1 Giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế Bộ y

Trình tự cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Cá nhân được cấp chứng chỉ hành

Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Người xin cấp chứng chỉ hành nghề bao gồm: Bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Hỗ trợ:  Lập Hồ sơ,  thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Holine:

Luật sư có được tham gia vào quá trình thực hiện thủ tục phá sản

Luật sư có được tham gia vào quá trình thực hiện thủ tục phá sản của doanh nghiệp không. Nếu doanh