Mẫu Quyết định của Chủ sở hữu

 

Tên công ty                                    tiêu ngữ (Cộng hòa….)

                                                 QUYẾT ĐỊNH

 (V/v  thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh)

__________

GIÁM ĐỐC (CHỦ TỊCH HĐQT/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ CÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN…TÙY THEO LĨNH VỰC QUYẾT ĐỊNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CƠ QUAN NÀO)    CÔNG TY …………….

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014

– Căn cứ Điều lệ của Công ty    

– Xét tình hình kinh doanh của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh giày ván nam của Công ty như sau:

  1. Đổi tên doanh nghiệp thành:

……………….

  1. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty:

           Người đại diện theo pháp luật mới :

Họ và tên: …………………

Điều 2. Sửa đổi điều lệ công ty:

Điều lệ Công ty được sửa đổi phù hợp với nội dung của Quyết định này và theo đúng quy định của Pháp luật.

 

Điều 3. Thời gian thực hiện kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới

 

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

 

CHỦ SỞ HỮU CỦA CÔNG TY(ký, ghi rõ họ tên)

 (lưu ý: đây là mẫu quyết định cơ bản nhất, để có một quyết định phù hợp, bộ phận pháp chế, nhân sự hành chính của công ty cần sắp xếp, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp giày thể thao nam màu trắng từng nội dung quyết định cụ thể)

 

Sản Phẩm Liên Quan

Điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động trong bài này được nhắc đến là hoạt động, dịch vụ kiểm

Kinh doanh dịch vụ logistic có phải xin giấy tờ không

Kinh doanh dịch vụ logistic  có phải xin giấy tờ khôngDịch vụ logistic là cụm từ mang tính quốc

Giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệpBao giờ cũng vậy, khởi đầu đã không đơn giản mà kết thúc cũng lắm phiền

Thủ tục cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

a) Quy định về việc công bố- Các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh thực phẩm chức năng

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh thực phẩm chức năng- Yêu cầu chung: Chương II TT

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh mỹ phẩm

Mỹ phẩm là một trong những sản phẩm dùng trực tiếp lên cơ thể để làm cho đẹp lên, ai cũng muốn đẹp