Khi nào Doanh nghiệp phải lập Ban kiểm soát

Ban kiểm soát có vai trò quan trọng trong một số loại hình doanh nghiệp. Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các Ban trong Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định một số loại hình doanh nghiệp phải thành lập ban kiểm soát, cụ thể như sau:

Với loại hình Công ty TNHH 1 thành viên:

Theo Điều 78 Luật doanh nghiệp thì Công ty TNHH 1 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau: + Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;

+ Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

Chủ sở hữu công ty quyết định số lượng kiểm soát viên, bổ nhiệm Kiểm soát viên với nhiệm kỳ không quá 05 năm và việc thành lập Ban kiểm soát.

Như vậy, đối với Công ty TNHH 1 thành viên, pháp luật cũng yêu cầu phải có Kiểm soát viên hoặc thành lập Ban kiểm soát để giám sát các hoạt  động kinh doanh của công ty.

 Công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

Bắt buộc thành lập ban kiểm soát khi có từ 11 thành viên trở lên; trường hợp có ít hơn 11 thành viên, có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty. Quyền, nghĩa vụ, tiêu chuẩn, điều kiện và chế độ làm việc của Ban kiểm soát, Trưởng ban kiểm soát do Điều kệ công ty quy định.

Với loại hình Công ty cổ phần:

Công ty cổ phần lựa chọn hình thức tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc thì Ban kiểm soát là cơ quan bắt buộc phải được thành lập. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có ban kiểm soát.

Đối với loại hình doanh nghiệp nhà nước:

Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước được tổ chức giống như công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu  và hoạt động theo mô hình quy định tại điểm a khoản 1 Điều 78 của Luật doanh nghiệp, do đó thành phần quản lý công ty bắt buộc phải có kiểm soát viên hoặc ban kiểm soát.

 

Sản Phẩm Liên Quan

L ƯU Ý SAU TH ÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Hiện tại, rất nhiều doanh nghiệp thành lập xong mà quên một số việc phải làm dẫn đến bị phạt. Do

THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 1.Chuẩn bị các thông tin cần thiết a/ Lựa chọn loại hình doanh

Những trường hợp thay đổi đăng ký doanh nghiệp

  Đối với trường hợp thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp và thông tin cổ đông sáng lập thì

chia, tách hay thành lập công ty con

Nếu chia 1 công ty thành tối thiểu 2 công ty khác nhau và công ty cũ sẽ mất đi: Ví dụ công ty Thành

tách công ty

1.Tách công ty Là việc 1 công ty bỏ ra một phần vốn, tài sản của mình để hình thành một công ty

sở hữu trí tuệ

30/01/2019 Bảo hộ sở hữu trí tuệ gồm: + Quyền tác giả và quyền liên quan. (nhà văn, nhà thơ,