Dịch vụ

ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Tên hộ kinh doanh Việc đặt tên hộ kinh doanh thực hiện theo quy định tại Điều 56 Nghị định số

Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Người thành lập doanh nghiệp kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các giấy tờ chứng thực cá

Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng

Người thành lập doanh nghiệp kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp lệ

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được coi là hợp lệ khi đảm bảo đầy đủ các yêu cầu

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thực hiện

Đăng ký tăng vốn điều lệ công ty CP do phát hành cổ phần chào bán

Hồ sơ, trình tự, thủ tục tăng vốn điều lệ công ty CP thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 40

Tên doanh nghiệp, tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Danh mục chữ cái sử dụng trong đặt tên doanh nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định số

Cơ sở bán lẻ thuốc

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm: Nhà thuốc, quầy

NGHỀ TRUYỀN THỐNG

Các hoạt động ngành nghề nông thôn vốn cũng đa dạng như: Chế biến, bảo quản nông, lâm, thuỷ

Tách doanh nghiệp

  Tách doanh nghiệp ( hay tách công ty) là việc công ty  (chỉ có công ty TNHH hoặc  công