tư vấn QL doanh nghiệp

Chuyển đổi công ty TNHH 2TV thành công ty TNHH 1TV

Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tư vấn luật doanh nghiệp, đội ngũ chuyên gia của Tô Gia có nhiều

Điều kiện, thủ tục thành lập công ty TNHH 2 TV trở lên

Để thành lập được một công ty đi vào hoạt động kinh doanh là điều không hề đơn giản mặc dù thủ tục

Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp để bắt đầu kinh doanh

Mỗi loại hình doanh nghiệp đều có những đặc trưng riêng, đặc trưng đó có thể là ưu điểm nhưng nó

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Nội dung tư vấn:Tôi là chủ một doanh nghiệp tư nhân. Hiện nay, do một số lý do mà tôi muốn tạm

Tuyên bố phá sản, giải thể hay tạm ngừng kinh doanh?

Nội dung tư vấn:Năm 2010  tôi có mua lại một Công ty TNHH do không tìm hiểu kỹ về thuế nên đến

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Nội dung yêu cầu tư vấn:Hiện nay, Doanh nghiệp của chúng tôi đang muốn lập thêm văn phòng đại

Quyết định HĐTV

 Công ty TNHH…. Số ../…/QĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh

Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Công ty tôi là Công ty TNHH, hiện đang muốn bổ sung thêm một số ngành nghề kinh doanh nữa thì cần

Quyết định 337 về ngành nghề kinh doanh

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯSố: 337/QĐ-BKH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh

Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

 CÔNG TY TNHH ....................... Số: 01.2015/QĐ-HĐTV      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ