Dịch vụ

Lưu hành phân bón

 Thứ nhất về trình tự, thủ tục đăng kí lưu hành phân bón như sau:(áp dụng cho phân bón

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ

1.Ưu đãi đối với doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ:Doanh nghiệp

Thủ tục và hồ sơ chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần

Theo quy định tại Điều 196 Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 4 Điều 23 Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

Doanh nghiệp tư nhân Công ty hợp danh Công ty TNHH Công ty cổ phần Hồ sơ đăng ký doanh

Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-------o0o------HỢP

Mẫu đơn đề nghị thành lập doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc  Hà Nội, ngày

Mẫu biên bản họp Hội đồng thành viên công ty

       CÔNG TY TNHH ....................................******Số: ............... CỘNG HOÀ

MẪU ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Đề nghị luật sư cho biết điều kiện, thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên?

Lập địa điểm kinh doanh

Việc lập địa điểm kinh doanh được quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP như sau: