Dịch vụ

Giấy phép dịch vụ nổ mìn

GIẤY PHÉP DỊCH VỤ NỔ MÌN I. Điều kiện đối với tổ chức hoạt động dịch vụ nổ mìn   1. Là tổ chức

Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng phân bón

GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG PHÂN BÓN I. Điều kiện để được cấp Giấy phép

Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác

GIẤY PHÉP SẢN XUẤT PHÂN BÓN VÔ CƠ ĐỒNG THỜI SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ VÀ PHÂN BÓN KHÁC I. Điều kiện

Giấy phép sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác

GIẤY PHÉP SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ VÀ PHÂN BÓN KHÁC I. Điều kiện để được cấp Giấy phép sản xuất

Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ

GIẤY PHÉP SẢN XUẤT PHÂN BÓN VÔ CƠ I. Điều kiện để được cấp Giấy phép sản xuất phân bón  1. Có

Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU I. Điều kiện để được cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản

Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN BUÔN SẢN PHẨM RƯỢU I. Điều kiện để được cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn

Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP I. Điều kiện để được cấp Giấy phép sản xuất rượu công

cá nhân, tổ chức khi tiến hành hoạt động kinh doanh

 Từ vụ quán cafe Xin chào đến thực tiễn thực hiện quy định của pháp luật về thủ tục xin

Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu

GIẤY PHÉP KINH DOANH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM RƯỢU I. Điều kiện để được cấp Giấy phép kinh doanh phân