các loại giấy phép kinh doanh

Đăng ký tăng vốn điều lệ công ty CP do phát hành cổ phần chào bán

Hồ sơ, trình tự, thủ tục tăng vốn điều lệ công ty CP thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 40

Thay đổi thành viên công ty TNHH

Việc thay đổi thành viên của công ty TNHH hai thành viên trở lên do có thành viên không thanh toán

Thay đổi cổ đông sáng lập công ty CP

Trường hợp có cổ đông sáng lập không thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký

Tên doanh nghiệp, tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Danh mục chữ cái sử dụng trong đặt tên doanh nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định số

Cơ sở bán lẻ thuốc

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm: Nhà thuốc, quầy

Giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ thuốc

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ thuốc 1. Chủ cơ sở

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn thuốc

a) Trình tự thực hiện - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ (Bộ

NGHỀ TRUYỀN THỐNG

Các hoạt động ngành nghề nông thôn vốn cũng đa dạng như: Chế biến, bảo quản nông, lâm, thuỷ

ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, KINH DOANH THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Doanh nghiệp muốn sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật cần chú ý các điều kiện như: Điều kiện

Quảng cáo thực phẩm chức năng

Thực phẩm chức năng là loại thực phẩm không chỉ mang lại lợi ích dinh dưỡng một cách tự nhiên còn có