các loại giấy phép kinh doanh

Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

GIẤY PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG I. Điều kiện để được cấp giấy phép cung

Giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG I. Điều kiện để được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn

Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính

GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ BƯU CHÍNH I. Điều kiện đề được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu

Giấy phép nhập khẩu dược liệu

GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU DƯỢC LIỆU I. Điều kiện đối với cơ sở nhập khẩu dược liệu   1. Cơ sở Việt Nam

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối vơi cơ sở bán lẻ dược liệu

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỐC ĐỐI VỚI CƠ SỞ BÁN LẺ DƯỢC LIỆU I. Điều kiện để được

Giấy chứng nhận thực tốt phân phối thuốc đối với dược liệu

GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT PHÂN PHỐI THUỐC ĐỐI VỚI DƯỢC LIỆU I. Điều kiện để được cấp Giấy chứng

Giấy chứng nhận thực hành tốt bảo quản thuốc đối với dược liệu

GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT BẢO QUẢN THUỐC ĐỐI VỚI DƯỢC LIỆU I. Điều kiện để được cấp Giấy chứng

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc có phạm vi bán buôn dược liệu

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỂU KIỆN KINH DOANH THUỐC CÓ PHẠM VI BÁN BUÔN DƯỢC LIỆU I. Điều kiện để được

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở sản xuất thuốc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỐC ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC I. Điều kiện để được cấp

Giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc

GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT NHÀ THUỐC I. Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt nhà